Uzavretá zákaznícka schéma
pre eventy a festivaly

Komplexný transakčný systém na zabezpečenie úhrad v rámci eventov a festivalov.Čo je promopay?


Promopay predstavuje komplexný platobný systém určený pre zabezpečenie úhrad v rámci eventov a festivalov.

Systém je realizovaný prostredníctvom robustného bankového transakčného systému využívaného na zabezpečenie nepeňažných platobných schém.

Platobný systém je poskytovaný na báze EFT POS terminálov s využitím rôznych ID nosičov (karta, NFC náramok a pod.).

V rámci riešenia sú poskytované všetky činnosti súvisiace s prípravou, organizáciou, prevádzkou celého systému, ako aj konečným vysporiadaním všetkých transakcií.

V rámci poskytovania riešenia je k dispozícii v prípravnej časti, ako aj po ukončení podujatia, silná retailová sieť, ktorá zvyšuje užívateľský komfort pre návštevníkov pri zabezpečení predplatby, resp. vyplatenia zostatkov.

Pri poskytovaní riešenia sa kladie dôraz na bezpečnosť, rýchlosť a dostupnosť.


Prečo?

vybrané výhody zavedenia “cashless” schémy

Z pohľadu Obchodníka

žiadna práca s hotovosťou

minimalizovanie rizika strát a krádeží

rýchlosť obsluhy

žiadne vydávanie, prepočítavanie a pod.

nepoužíva sa registračná pokladňa

predaj sa eviduje elektronicky centrálne, rovnako ako aj daňové doklady - čo zrýchľuje predaj

zníženie obchodného rizika

možnosť posilnenia obratového nájomného voči fixným platbám za využitie priestoru a tým čiastočná eliminácia niektorých rizík (zlé počasie a pod.)

Z pohľadu Organizátora

presnejší prehľad o výkone doplnkových služieb v rámci podujatia

objem realizovaných nákupov, presnejšie obratové nájomné

reporting správania Návštevníkov

presné informácie o frekvencii využívania doplnkových služieb, jednotkových objemoch a pod. Možnosť segmentácie Návštevníkov -> možnosť cielenej komunikácie špeciálnych doplnkových služieb

ďalšie možnosti marketingového využitia

cielené promo aktivity, sponzoring kariet/ náramkov ...

skvalitnenie služieb pre Návštevníka

rýchlejšia obsluha, nemusí nosiť hotovosť, kombinácia peňaženky a vstupenky, doplnková služba dobitie kreditu

Prehľad poskytovaných služieb pre eventy a festivaly

Robustné transakčné riešenie poskytované formou outsourcingu SaaS (Solution as a Service).

- administratívna príprava platobnej schémy (návrh schémy, organizácia projektu a pod.)

- schopnosť práce s rôznymi typmi ID nosičov a zabezpečenie ich výroby, prípadne prenájmu (proprietárna NFC karta, NFC náramok a pod.)

- poskytnutie retailovej siete na zabezpečenie predplatby pre návštvevníkov

- zabezpečenie nevyhnutného HW vybavenia (POS terminál) počas trvania eventu

- zabezpečenie prevádzky systému vrátane call centra a pod. pre návštevníkov

- zabezpečenie pravidelného clearingu transakcií

- priame prepojenie systému s turniketovým systémom (plnohodnotná náhrada klasických vstupeniek)

- podpora rôznych duhov komunikačných prostriedkov (napr. POS, WEB, SMS, Email, MobileApp, Social networks, DirectMail,…)

- možnost poskytnutia ďalších doplnkových služieb (dobitie kreditu TOP-UP)

Priebeh transakcie

Komplexné zabezpečenie systémuPríprava promopay systému

1. Konzultačné a projektové práce spojené s prípravou systému

2. Príprava potrebných administratívnych dokumentov (Všeobecné obchodné podmienky, Zmluva o spolupráci s Obchodníkmi, FAQ a pod.)

3. Harmonogram implementácie, rozmiestnenia infraštruktúry, backup scenáre a pod.Implementácia promopay

1. Súčinnosť pri zazmluvňovaní Obchodníkov [ak potrebná]

2. Nastavenie systému na mieste konania

3. Dodanie potrebného množstva POS terminálov

4. Zaškolenie obsluhy na Prevádzke s prácou s vernostnou aplikáciou [1 ks školenia/ 1 prevádzka]

5. Konfigurácia reportingových služieb

6. Konfigurácia Newsletter, SMSGateway služby

7. Zriadenie Zákazníckeho portálu event.promopay.sk [možnosť sledovať stav konta]

8. Konfigurácia CallCentra vrátane scenárov rozhovorovPrevádzka promopay systému

1. Zabezpečenie priebežného monitoringu POS infraštruktúry

2. Zabezpečenie priebežnej funkčnosti clearingového systému

3. Zabezpečenie potrebných servisných zásahov

4. Zabezpečenie prevádzky CallCentra [24/7]

5. Zabezpečenie prevádzky Zúčtovacieho centra (Asociovanie, Akceptovanie a vysporiadanie všetkých tnx vzťahov medzi účastníkmi systému)

6. Zabezpečenie poskytovania reportov

7. Zabezpečenie sledovania neštandardných transakcií a ich riešenie priamo s príslušnými partnermi

8. Riešenie reklamácií a vád zo strany Návštevníkov ako aj Obchodníkov a poskytovanie potrebnej súčinnosti pri riešení akýchkoľvek otázok spojených so systémom

+421 918 626 785

info@ggfs.eu

GGFS s.r.o.

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

IČO: 47 079 690